Targeting hyperactivated DNA-PKcs by KU0060648 inhibits glioma progression and enhances temozolomide therapy via suppression of AKT signaling
Oncotarget (2016) - Comment
doi: 10.18632/oncotarget.10864  issn: 1949-2553  pubmed: 27487130 

Tian Lan, Zitong Zhao, Yanming Qu, Mingshan Zhang, Haoran Wang, Zhihua Zhang, Wei Zhou, Xinyi Fan, Chunjiang Yu, Qimin Zhan, Yongmei Song