Type I IFN inhibits innate IL-10 production in macrophages through histone deacetylase 11 by downregulating microRNA-145
The Journal of Immunology (2013) - Comments
pubmed: 23980205  doi: 10.4049/jimmunol.1203450  issn: 0022-1767  issn: 1550-6606 

Li Lin, Jin Hou, Feng Ma, Pin Wang, Xingguang Liu, Nan Li, Jianli Wang, Qingqing Wang, Xuetao Cao