Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Phase 2 Trial of an Inactivated Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Vaccine in Healthy Adults
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America (2021) - Comments
pubmed: 33165503  doi: 10.1093/cid/ciaa1703  issn: 1058-4838  issn: 1537-6591 

Yanchun Che, Xiaoqiang Liu, Yi Pu, Meijian Zhou, Zhimei Zhao, Ruiju Jiang, Zhifang Yin, Mingjue Xu, Qiongzhou Yin, Jianfeng Wang, Jing Pu, Heng Zhao, Ying Zhang, Lichun Wang, Ya Jiang, Jin Lei, Yan Zheng, Yun Liao, Runxiang Long, Li Yu