Identification of Leptospira interrogans Phospholipase C as a Novel Virulence Factor Responsible for Intracellular Free Calcium Ion Elevation during Macrophage Death
PLoS ONE (2013) - Comments
doi: 10.1371/journal.pone.0075652  issn: 1932-6203  pubmed: 24124502 

Jing-Fang Zhao, Hong-Hu Chen, David M. Ojcius, Xin Zhao, Dexter Sun, Yu-Mei Ge, Lin-Li Zheng, Xu’ai Lin, Lan-Juan Li, Jie Yan