Identification of Leptospira interrogans phospholipase C as a novel virulence factor responsible for intracellular free calcium ion elevation during macrophage death
PLoS ONE (2013) - Comments
doi: 10.1371/journal.pone.0075652  issn: 1932-6203  pubmed: 24124502 

Jing-Fang Zhao, Hong-Hu Chen, David M. Ojcius, Xin Zhao, Dexter Sun, Yu-Mei Ge, Lin-Li Zheng, Xu’ai Lin, Lan-Juan Li, Jie Yan