Ag2Te quantum dots with compact surface coatings of multivalent polymers: ambient one-pot aqueous synthesis and the second near-infrared bioimaging
Colloids and Surfaces B Biointerfaces (2015) - Comments
pubmed: 25546835  doi: 10.1016/j.colsurfb.2014.11.030  issn: 1873-4367  issn: 0927-7765 

Min Yang, Rijun Gui, Hui Jin, Zonghua Wang, Feifei Zhang, Jianfei Xia, Sai Bi, Yanzhi Xia