Endogenous human CaMKII inhibitory protein suppresses tumor growth by inducing cell cycle arrest and apoptosis through down-regulation of the phosphatidylinositide 3-kinase/Akt/HDM2 pathway
Journal of Biological Chemistry (2009) - Comments
doi: 10.1074/jbc.m109.028621  issn: 0021-9258  issn: 1083-351x  pubmed: 19586909 

Shenglin Ma, Yunshan Yang, Chunmei Wang, Ning Hui, Linhui Gu, Haijun Zhong, Zhijian Cai, Qingqing Wang, Qinghua Zhang, Nan Li, Xuetao Cao