MicroRNA-185 inhibits the growth and proliferation of osteoblasts in fracture healing by targeting PTH gene through down-regulating Wnt/β -catenin axis: In an animal experiment
Biochemical and Biophysical Research Communications (2018) - Comments
pubmed: 29678580  doi: 10.1016/j.bbrc.2018.04.138  issn: 0006-291x  issn: 1090-2104 

Chang-Jiang Yao, Yang Lv, Cheng-Jun Zhang, Jia-Xin Jin, Li-Hu Xu, Jin Jiang, Bin Geng, Hong Li, Ya-Yi Xia, Meng Wu