miR‑222 regulates sorafenib resistance and enhance tumorigenicity in hepatocellular carcinoma
International Journal of Oncology (2014) - Comments
pubmed: 25096647  doi: 10.3892/ijo.2014.2577  issn: 1019-6439  issn: 1791-2423 

KAI LIU, SONGYANG LIU, WEI ZHANG, BAI JI, YINGCHAO WANG, YAHUI LIU