RETRACTED ARTICLE: miR-663 attenuates tumor growth and invasiveness by targeting eEF1A2 in pancreatic cancer
Molecular Cancer (2015) - Comments
doi: 10.1186/s12943-015-0315-3  issn: 1476-4598  pubmed: 25744894 

Wenqiao Zang, Yuanyuan Wang, Tao Wang, Yuwen Du, Xiaonan Chen, Min Li, Guoqiang Zhao