MicroRNA-195 functions as a tumor suppressor by inhibiting CBX4 in hepatocellular carcinoma
Oncology Reports (2015) - Comments
pubmed: 25607636  doi: 10.3892/or.2015.3734  issn: 1791-2431  issn: 1021-335x 

Changli Zheng, Jingjing Li, Qi Wang, Wei Liu, Jianda Zhou, Rui Liu, Qinghai Zeng, Xiaowei Peng, Chenghui Huang, Peiguo Cao, Ke Cao