Graphene oxide-iron oxide and reduced graphene oxide-iron oxide hybrid materials for the removal of organic and inorganic pollutants
RSC Advances (2012) - Comments
doi: 10.1039/c2ra20885g  issn: 2046-2069 

Xin Yang, Changlun Chen, Jiaxing Li, Guixia Zhao, Xuemei Ren, Xiangke Wang