Interleukin-35 Expression in Non-Small Cell Lung Cancer is Associated with Tumor Progression
Cellular Physiology and Biochemistry (2018) - Comments
doi: 10.1159/000495706  issn: 1015-8987  issn: 1421-9778  pubmed: 30504722 

Mingfei Sun, Xianjie Zheng, Qingjiang Meng, Yanjun Dong, Guoyu Zhang, Dexin Rao, Xiaokang An, Zhongxin Yang, Lihong Pan, Shuanglin Zhang