Tocilizumab combined with favipiravir in the treatment of COVID-19: A multicenter trial in a small sample size
Biomedicine & Pharmacotherapy (2021) - Comments
doi: 10.1016/j.biopha.2020.110825  issn: 0753-3322  pubmed: 33378989  issn: 1950-6007 

Hong Zhao, Qi Zhu, Chi Zhang, Jiawen Li, Ming Wei, Yuhong Qin, Guilin Chen, Ke Wang, Junhua Yu, Zhao Wu, Xianxiang Chen, Guiqiang Wang