Involvement of the JNK/FOXO3a/Bim Pathway in Neuronal Apoptosis after Hypoxic-Ischemic Brain Damage in Neonatal Rats
PLoS ONE (2015) - Comments
pubmed: 26171786  doi: 10.1371/journal.pone.0132998  issn: 1932-6203 

Deyuan Li, Xihong Li, Jinlin Wu, Jinhui Li, Li Zhang, Tao Xiong, Jun Tang, Yi Qu, Dezhi Mu