Metastasin leads to poor prognosis of hepatocellular carcinoma through partly inducing EMT
Oncology Reports (2013) - Comment
doi: 10.3892/or.2013.2341  issn: 1021-335x  issn: 1791-2431  pubmed: 23483190 

XIN ZHENG, XIAOHONG GAI, ZHENHUA WU, QINGGUANG LIU, YINGMIN YAO