ASC-J9 ameliorates spinal and bulbar muscular atrophy phenotype via degradation of androgen receptor
Nature Medicine (2007) - Comments
pubmed: 17334372  doi: 10.1038/nm1547  issn: 1078-8956  issn: 1546-170x 

Zhiming Yang, Yu-Jia Chang, I-Chen Yu, Shuyuan Yeh, Cheng-Chia Wu, Hiroshi Miyamoto, Diane E Merry, Gen Sobue, Lu-Min Chen, Shu-Shi Chang, Chawnshang Chang