Didymin Alleviates Hepatic Fibrosis Through Inhibiting ERK and PI3K/Akt Pathways via Regulation of Raf Kinase Inhibitor Protein
Cellular Physiology and Biochemistry (2016) - Comments
pubmed: 27997902  doi: 10.1159/000453194  issn: 1421-9778  issn: 1015-8987 

Xing Lin, Faicheng Bai, Jinlan Nie, Shengjuan Lu, Chunyuang Lu, Xunshuai Zhu, Jinbin Wei, Zhongpeng Lu, Quanfang Huang