Retracted : Down‐regulated long non‐coding RNA ANRIL restores the learning and memory abilities and rescues hippocampal pyramidal neurons from apoptosis in streptozotocin‐induced diabetic rats via the NF‐κB signaling pathway
Journal of Cellular Biochemistry (2018) - Comments
doi: 10.1002/jcb.26769  issn: 0730-2312  pubmed: 29600544  issn: 1097-4644 

Xin Wen, Xin‐Rui Han, Yong‐Jian Wang, Shan Wang, Min Shen, Zi‐Feng Zhang, Shao‐Hua Fan, Qun Shan, Liang Wang, Meng‐Qiu Li, Bin Hu, Chun‐Hui Sun, Dong‐Mei Wu, Jun Lu, Yuan‐Lin Zheng