Identification of piRNA binding sites reveals the Argonaute regulatory landscape of the C. elegans germline
bioRxiv (2018) - Comment
doi: 10.1101/262113 

En-Zhi Shen, Hao Chen, Ahmet R. Ozturk, Shikui Tu, Masaki Shirayama, Wen Tang, Yue-He Ding, Si-Yuan Dai, Zhiping Weng, Craig C. Mello