Reduced LINC00540 Expression Inhibits Human Hepatocellular Carcinoma Progression and Metastasis via the NKD2-Dependent Wnt/β-Catenin Pathway
SSRN Electronic Journal (2019) - Comments
doi: 10.2139/ssrn.3377520  issn: 1556-5068 

Dong-Mei Wu, Xin Wen, Xin-Rui Han, Shan Wang, Yong-Jian Wang, Min Shen, Shao-Hua Fan, Zi-Feng Zhang, Qun Shan, Meng-Qiu Li, Bin Hu, Jun Lu, Yuan-Lin Zheng, Gui-Quan Chen