A randomized controlled trial of heterologous ChAdOx1 nCoV-19 and recombinant subunit vaccine MVC-COV1901 against COVID-19
Nature Communications (2022) - Comments
pubmed: 36115850  doi: 10.1038/s41467-022-33146-7  issn: 2041-1723 

Chih-Jung Chen, Lan-Yan Yang, Wei-Yang Chang, Yhu-Chering Huang, Cheng-Hsun Chiu, Shin-Ru Shih, Chung-Guei Huang, Kuan-Ying A. Huang