Long-time qingyan formula extract treatment exerts estrogenic activities on reproductive tissues without side effects in ovariectomized rats and via active ER to ERE-independent gene regulation
Aging (2019) - Comments
pubmed: 31219800  doi: 10.18632/aging.102035  issn: 1945-4589 

Hong-Xia Zheng, Yuan Zhao, Ying Xu, Zi-Jia Zhang, Jing-jing Zhu, Yuan-Fang Fan, Na Lin