Effects of CREB1 gene silencing on cognitive dysfunction by mediating PKA-CREB signaling pathway in mice with vascular dementia
Molecular Medicine (2018) - Comments
pubmed: 30134805  doi: 10.1186/s10020-018-0020-y  issn: 1076-1551  issn: 1528-3658 

Xin-Rui Han, Xin Wen, Yong-Jian Wang, Shan Wang, Min Shen, Zi-Feng Zhang, Shao-Hua Fan, Qun Shan, Liang Wang, Meng-Qiu Li, Bin Hu, Chun-Hui Sun, Dong-Mei Wu, Jun Lu, Yuan-Lin Zheng