Ultra–short-wave diathermy shortens the course of moderate and severe COVID-19: a randomized trial
bioRxiv (2021) - Comments
doi: 10.1101/2021.01.28.21250163 

Liangjiang Huang, Qian Li, Shah Zulfiqar Ali Sayed, Nasb Mohammad, Bin Chen, MPhil Ali Iftikhar, Lingfeng Xie, Jifa Hu, Hong Chen