Methylation-induced downregulation and tumor-suppressive role of microRNA-98 in glioma through targeting Sal-like protein 4
International Journal of Molecular Medicine (2018) - Comments
pubmed: 29436585  doi: 10.3892/ijmm.2018.3464  issn: 1107-3756  issn: 1791-244x 

Zhiwei Xia, Dongxu Qiu, Jun Deng, Xiao Jiao, Ronghe Yang, Zhongyi Sun, Xin Wan, Jing Li