OVA66, a Tumor Associated Protein, Induces Oncogenic Transformation of NIH3T3 Cells
PLoS ONE (2014) - Comments
pubmed: 24633332  doi: 10.1371/journal.pone.0085705  issn: 1932-6203 

Wei Rao, Guohua Xie, Yong Zhang, Shujun Wang, Ying Wang, Huizhen Zhang, Feifei Song, Renfeng Zhang, Qinqin Yin, Lisong Shen, Hailiang Ge