The deubiquitinating enzyme cylindromatosis mitigates nonalcoholic steatohepatitis
Nature Medicine (2018) - Comments
pubmed: 29291351  doi: 10.1038/nm.4461  issn: 1546-170x  issn: 1078-8956 

Yan-Xiao Ji, Zan Huang, Xia Yang, Xiaozhan Wang, Ling-Ping Zhao, Pi-Xiao Wang, Xiao-Jing Zhang, Michele Alves-Bezerra, Lin Cai, Peng Zhang, Yue-Xin Lu, Lan Bai, Mao-Mao Gao, Huan Zhao, Song Tian, Yong Wang, Zhi-Xiang Huang, Xue-Yong Zhu, Yan Zhang, Jun Gong