Effects of microRNA-374 on proliferation, migration, invasion, and apoptosis of human SCC cells by targeting Gadd45a through P53 signaling pathway
Bioscience Reports (2017) - Comments
pubmed: 28679648  doi: 10.1042/bsr20170710  issn: 1573-4935  issn: 0144-8463 

Xiao-Jing Li, Zhi-Feng Li, Jiu-Jiang Wang, Zhao Han, Zhao Liu, Bao-Guo Liu