Phosphorylation-Mediated IFN-γR2 Membrane Translocation Is Required to Activate Macrophage Innate Response
Cell (2018) - Comments
pubmed: 30318148  doi: 10.1016/j.cell.2018.09.011  issn: 0092-8674  issn: 1097-4172 

Xiaoqing Xu, Jia Xu, Jiacheng Wu, Ye Hu, Yanmei Han, Yan Gu, Kai Zhao, Qian Zhang, Xingguang Liu, Juan Liu, Bing Liu, Xuetao Cao