miRNA-1207-5p is associated with cancer progression by targeting stomatin-like protein 2 in esophageal carcinoma
International Journal of Oncology (2015) - Comments
doi: 10.3892/ijo.2015.2900  issn: 1019-6439  issn: 1791-2423  pubmed: 25695396 

XUAN YANG, WENQIAO ZANG, XIAOYAN XUAN, ZHONGQUAN WANG, ZHICAI LIU, JINWU WANG, JING CUI, GUOQIANG ZHAO