Significance of COX-2 expression in human esophageal squamous cell carcinoma
Carcinogenesis (2006) - Comments
pubmed: 16352617  doi: 10.1093/carcin/bgi304  issn: 1460-2180  issn: 0143-3334 

Huiying Zhi, Lin Wang, Jian Zhang, Chuannong Zhou, Fang Ding, Aiping Luo, Min Wu, Qimin Zhan, Zhihua Liu