M2 Macrophage-Derived Exosomes Facilitate HCC Metastasis by Transferring α β Integrin to Tumor Cells
Hepatology (2021) - Comments
pubmed: 32594528  doi: 10.1002/hep.31432  issn: 1527-3350  issn: 0270-9139 

Jindao Wu, Wen Gao, Qiyun Tang, Yue Yu, Wei You, Zhengshan Wu, Ye Fan, Long Zhang, Chen Wu, Guoyong Han, Xueliang Zuo, Yao Zhang, Zhiqiang Chen, Wenzhou Ding, Xiangcheng Li, Fengming Lin, Hongbing Shen, Jinhai Tang, Yaqin Zhang, Xuehao Wang