Rac1 is a novel therapeutic target in mantle cell lymphoma
Blood Cancer Journal (2018) - Comment
pubmed: 29434202  doi: 10.1038/s41408-018-0052-0  issn: 2044-5385 

Tian Tian, Chengfeng Bi, Ashley L. Hein, Xuan Zhang, Cheng Wang, Songfei Shen, Ji Yuan, Timothy C. Greiner, Charles Enke, Julie Vose, Ying Yan, Kai Fu