In Vitro Effects of HAS-2 Gene Silencing on the Proliferation and Apoptosis of the MCF-7 Human Breast Cancer Cell Line
Cellular Physiology and Biochemistry (2016) - Comments
doi: 10.1159/000453140  issn: 1015-8987  issn: 1421-9778  pubmed: 27915342 

Hong-Yan Zhang, Feng Liang, Fei Wang, Jian-Wei Zhang, Li Wang, Xi-Gang Kang, Jie Wang, Qi-Liu Duan