The efficacy and safety of an intranasal spray COVID-19 vaccine in a randomized double-blind placebo-controlled phase Ⅲ trial during Omicron period
Research Square Platform LLC (2023) - Comments
doi: 10.21203/rs.3.rs-2407050/v1 

Ningshao Xia, Fengcai Zhu, Shou-Jie Huang, Xiaohui Liu, Qi Chen, Chunlan Zhuang, Jinle Han, Anjuli Jaen, Thai Hung Do, Jonathan Peter, Alexander Dorado, Louie Tirador, Gelza Zabat, Ralph Villalobos, Gemalyn Gueco, Lauren Botha, Shirley Pertuz, Jiaxiang Tan, Kongxin Zhu, Jiali Quan