DNA-guided genome editing using the Natronobacterium gregoryi Argonaute
Nature Biotechnology (2016) - Comments
pubmed: 27136078  doi: 10.1038/nbt.3547  issn: 1546-1696  issn: 1087-0156 

Feng Gao, Xiao Z Shen, Feng Jiang, Yongqiang Wu, Chunyu Han