miR-217 inhibits proliferation, migration, and invasion via targeting AKT3 in thyroid cancer
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie (2017) - Comments
pubmed: 28962076  doi: 10.1016/j.biopha.2017.09.074  issn: 1950-6007  issn: 0753-3322 

Yuanqiang Lin, Kailiang Cheng, Tongtong Wang, Qian Xie, Minglong Chen, Qianqian Chen, Qiang Wen