Effect of a genetically engineered interferon-alpha versus traditional interferon-alpha in the treatment of moderate-to-severe COVID-19: a randomised clinical trial
Annals of Medicine (2021) - Comments
pubmed: 33620016  doi: 10.1080/07853890.2021.1890329  issn: 0785-3890  issn: 1365-2060 

Chuan Li, Fengming Luo, Chengwu Liu, Nian Xiong, Zhihua Xu, Wei Zhang, Ming Yang, Ye Wang, Dan Liu, Chao Yu, Jia Zeng, Li Zhang, Duo Li, Yanbin Liu, Mei Feng, Ruoyang Liu, Jiandong Mei, Senyi Deng, Zhen Zeng, Yuanhong He