RETRACTED ARTICLE: Theory-guided Sn/Cu alloying for efficient CO2 electroreduction at low overpotentials
Nature Catalysis (2018) - Comments
doi: 10.1038/s41929-018-0200-8  issn: 2520-1158 

Xueli Zheng, Yongfei Ji, Jing Tang, Jiangyan Wang, Bofei Liu, Hans-Georg Steinrück, Kipil Lim, Yuzhang Li, Michael F. Toney, Karen Chan, Yi Cui