Establishment of a new OSCC cell line derived from OLK and identification of malignant transformation-related proteins by differential proteomics approach
Scientific Reports (2015) - Comments
pubmed: 26234610  doi: 10.1038/srep12668  issn: 2045-2322 

Yan Dong, Qun Zhao, Xiaoyan Ma, Guowu Ma, Caiyun Liu, Zhuwen Chen, Liyuan Yu, Xuefeng Liu, Yanguang Zhang, Shujuan Shao, Jing Xiao, Jia Li, Weimin Zhang, Ming Fu, Lijia Dong, Xiandong Yang, Xu Guo, Liyan Xue, Fei Fang, Qimin Zhan