Chondro-Protective and Antiarthritic Effects of Sulfonamido-Based Gallate–ZXHA-TC in Vitro and in Vivo
ACS Chemical Biology (2016) - Comment
doi: 10.1021/acschembio.6b00051  issn: 1554-8929  issn: 1554-8937  pubmed: 27017891 

Zhenhui Lu, Huayu Wu, Xiao Lin, Buming Liu, Cuiwu Lin, Li Zheng, Jinmin Zhao