ST6GalNAcII mediates the invasive properties of breast carcinoma through PI3K/Akt/NF-κB signaling pathway
IUBMB Life (2014) - Comments
pubmed: 24756995  doi: 10.1002/iub.1268  issn: 1521-6543  issn: 1521-6551 

Dongliang Ren, Li Jia, Yanyan Li, Yanxin Gong, Chen Liu, Xu Zhang, Ning Wang, Yongfu Zhao