RETRACTED ARTICLE: Ras-ERK1/2 signaling contributes to the development of colorectal cancer via regulating H3K9ac
BMC Cancer (2018) - Comments
doi: 10.1186/s12885-018-5199-3  issn: 1471-2407  pubmed: 30577849 

Peng Tian, Yanfei Zhu, Chao Zhang, Xinyu Guo, Peng Zhang, Huanzhou Xue