Immunogenicity and safety of a severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 inactivated vaccine in healthy adults: randomized, double-blind, and placebo-controlled phase 1 and phase 2 clinical trials
Chinese Medical Journal (2021) - Comments
doi: 10.1097/cm9.0000000000001573  issn: 2542-5641  pubmed: 33928916  issn: 0366-6999 

Hong-Xing Pan, Jian-Kai Liu, Bao-Ying Huang, Gui-Fan Li, Xian-Yun Chang, Ya-Fei Liu, Wen-Ling Wang, Kai Chu, Jia-Lei Hu, Jing-Xin Li, Dan-Dan Zhu, Jing-Liang Wu, Xiao-Yu Xu, Li Zhang, Meng Wang, Wen-Jie Tan, Wei-Jin Huang, Feng-Cai Zhu