Intracellular NAMPT–NAD+–SIRT1 cascade improves post-ischaemic vascular repair by modulating Notch signalling in endothelial progenitors
Cardiovascular Research (2014) - Comments
pubmed: 25341895  doi: 10.1093/cvr/cvu220  issn: 1755-3245  issn: 0008-6363 

Pei Wang, Hui Du, Can-Can Zhou, Jie Song, Xingguang Liu, Xuetao Cao, Jawahar L. Mehta, Yi Shi, Ding-Feng Su, Chao-Yu Miao