Safety and immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine in healthy adults aged 18 years or older: A randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 1/2 trial
EClinicalMedicine (2021) - Comments
pubmed: 34250456  doi: 10.1016/j.eclinm.2021.101010  issn: 2589-5370 

Wanshen Guo, Kai Duan, Yuntao Zhang, Zhiming Yuan, Yan-Bo Zhang, Zejun Wang, Dongyang Zhao, Huajun Zhang, Zhiqiang Xie, Xinguo Li, Cheng Peng, Wei Zhang, Yunkai Yang, Wei Chen, Xiaoxiao Gao, Wangyang You, Xue-Wei Wang, Zhengli Shi, Yanxia Wang, Xu-Qin Yang