The role of necroptosis in status epilepticus-induced brain injury in juvenile rats
Epilepsy & Behavior (2017) - Comments
pubmed: 28863321  doi: 10.1016/j.yebeh.2017.05.025  issn: 1525-5050  issn: 1525-5069 

Qianyun Cai, Jing Gan, Rong Luo, Yi Qu, Shiping Li, Chaomin Wan, Dezhi Mu