Circular RNA circMTO1 acts as the sponge of microRNA-9 to suppress hepatocellular carcinoma progression
Hepatology (2017) - Comments
pubmed: 28520103  doi: 10.1002/hep.29270  issn: 1527-3350  issn: 0270-9139 

Dan Han, Jiangxue Li, Huamin Wang, Xiaoping Su, Jin Hou, Yan Gu, Cheng Qian, Yun Lin, Xiang Liu, Mingyan Huang, Nan Li, Weiping Zhou, Yizhi Yu, Xuetao Cao