A novel human phosphatidylethanolamine-binding protein resists tumor necrosis factor alpha-induced apoptosis by inhibiting mitogen-activated protein kinase pathway activation and phosphatidylethanolamine externalization
Journal of Biological Chemistry (2004) - Comments
pubmed: 15302887  doi: 10.1074/jbc.m405147200  issn: 0021-9258  issn: 1083-351x 

Xiaojian Wang, Nan Li, Bin Liu, Hongying Sun, Taoyong Chen, Hongzhe Li, Jianming Qiu, Lihuang Zhang, Tao Wan, Xuetao Cao