RETRACTED: Vagus nerve stimulation modulates visceral pain-related affective memory
Behavioural Brain Research (2013) - Comments
pubmed: 22940455  doi: 10.1016/j.bbr.2012.08.027  issn: 0166-4328  issn: 1872-7549 

Xu Zhang, Bing Cao, Ni Yan, Jin Liu, Jun Wang, Vivian Oi Vian Tung, Ying Li